29
آگوست

کنترل موتورخانه

بهره گيري از كنترل هوشمند در موتورخانه به¬منظور صرفه جويي در انرژي، كاهش استهلاك تجهيزات و همچنين جلوگيري از خرابي قبل از رخداد آن مي باشد.
ساختار موتورخانه ساختمانها با توجه به نوع ساختمان و كاربري آن مشخص مي گردد ولي بطور معمول هر موتورخانه شامل پمپ ها، بويلرها، چيلرها و مخازن آب گرم مصرفي مي باشند