سيستم كنترل و مانيتورينگ روشنايي، هواسازها و موتوخانه