برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09031661083

Smoke detector for duct mounting, optical

Single-tube detector, including 600 mm Venturi tube