21
دسامبر

کسب جایزه جهانی Energy Saver Awards

شرکت آریا اتسز در سال ۲۰۱۶ موفق به کسب جایزه جهانی Energy Saver Awards در بخش طراحی سیستم و بهینه سازی مصرف انرژی شد.