29
آگوست

کنترل هواسازها

كنترل هوشمند هواساز يكي از مباحث مطرح در اتوماسيون ساختمان مي باشد بديهي است كه هواساز بدون سامانه كنترلي در اكثر موارد دماي مطلوبي را تامين نمي كند و همينطور با تغييرات دمايي محيط بیرونی سازگاري نخواهد داشت.
كنترل هواساز علاوه بر ايجاد شرايط مطلوب دمايي در فضاهاي داخل مي تواند صرفه جويي قابل ملاحظه اي در مصرف انرژي داشته باشد.
يكي ديگر از مزاياي كنترل هوشمند اطلاع از وضعيت كاري هواساز و رفع خرابي هاي احتمالي قبل از وقوع مشكل مي باشد.