26
آگوست

مدیریت انرژی

از دیدگاه مدیریت انرژی، ساختمانی مصرف بهینه خواهد داشت که مصرف انرژی آن به خصوص در تجهیزات پر مصرف ساختمان در مرحله اول مانیتور شود و در مرحله دوم تحت کنترل قرار بگیرد . این امر فقط با بکارگیری سیستم های کنترل هوشمند امکان پذیر می باشد. چرا که این سیستمها امکان قرائت پارامترها، تحلیل آنها و در نهایت کنترلر فرایندها مورد نظر را دارند .
بهره گیری از سیستمهای جدید می تواند بین ۱۵ تا ۴۰% مصرف انرژی کاهش دهد که این رقم از جهت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.